شهرستان اندیکا

شهرستان اندیکا
بخش آبژدان
آبژدان
کوشک
بخش مرکزی
شلال ودشتگل
قلعه خواجه
بخش چلو
للرکتک
چلو