شهرستان اندیکا

شهرستان اندیکا
بخش آبژدان
آبژدان 36
کوشک 9
بخش مرکزی
شلال ودشتگل 5
قلعه خواجه 32
بخش چلو
للرکتک 5
چلو 2