شهرستان اهواز

شهرستان اهواز
بخش اسماعیلیه
اسماعیلیه جنوبی 3
اسماعیلیه شمالی 3
بخش غیزانیه
غیزانیه 3
مشرحات 3
بخش مرکزی
الهائی 22
لامی 1186