شهرستان ایذه

شهرستان ایذه
بخش دهدز
دنباله رودجنوبی 2
دنباله رودشمالی 7
دهدز 51
بخش سوسن
سوسن شرقی 0
سوسن غربی 2
بخش مرکزی
حومه شرقی 24
حومه غربی 350
مرغا 0
هلایجان 3
پیان 3