شهرستان باوی

شهرستان باوی

شهرستان باوی
بخش مرکزی
عنافچه
ملاثانی
بخش ویس
زرگان
ویس