شهرستان باوی

شهرستان باوی

شهرستان باوی
بخش مرکزی
عنافچه 2
ملاثانی 9
بخش ویس
زرگان 5
ویس 5