شهرستان بهبهان

شهرستان بهبهان
بخش تشان
تشان شرقی 3
تشان غربی 6
بخش زیدون
درونک 0
سردشت 24
بخش مرکزی
حومه 528
دودانگه 15