شهرستان بهبهان

شهرستان بهبهان
بخش تشان
تشان غربی
بخش زیدون
سردشت
بخش مرکزی
حومه
دودانگه