شهرستان دزفول

شهرستان دزفول
بخش سردشت
سردشت 5
ماهور برنجی 153
بخش شهیون
امامزاده سید محمود 4
سیدولی الدین 3
شهی 6
بخش مرکزی
شمس آباد 636
قبله ای 13
بخش چغامیش
خیبر 5
چغامیش 13