شهرستان رامشیر

شهرستان رامشیر

شهرستان رامشیر
بخش مرکزی
عبدلیه شرقی 3
عبدلیه غربی 1
بخش مشراگه
آزاده 1
مشراگه 0