شهرستان رامهرمز

شهرستان رامهرمز
بخش ابوالفارس
ابوالفارس 3
سه تلون 0
بخش رودزرد
جره 0
ماماتین 0
بخش سلطان آباد
رستم آباد 0
سلطان آباد 11
بخش مرکزی
حومه شرقی 14
حومه غربی 4