شهرستان شادگان

شهرستان شادگان
بخش خنافره
سالمی 2
ناصری 0
بخش دارخوین
دارخوین 5
دریسیه 2
بخش مرکزی
آبشار 7
بوزی 3
جفال 2
حسینی 1