شهرستان شوشتر

شهرستان شوشتر
بخش شعیبیه
شعیبیه شرقی 0
شعیبیه غربی 0
بخش مرکزی
سردارآباد 99
شهیدمدرس 9
بخش میان آب
میان آب جنوبی 3
میان آب شمالی 18