شهرستان خدابنده

شهرستان خدابنده
بخش افشار
شیوانات 10
قشلاقات افشار 4
بخش بزینه رود
بزینه رود 0
زرینه رود 0
بخش سجاس رود
آقبلاغ 0
سجاس رود 5
بخش مرکزی
حومه 250
خرارود 7
سهرورد 2
کرسف 45