شهرستان زنجان

شهرستان زنجان
بخش زنجانرود
زنجانرود پائین 36
غنی بیگلو 0
چایپاره بالا 0
چایپاره پائین 0
بخش قره پشتلو
سهرین 4
قره پشتلوبالا 23
قره پشتلوپائین 1
بخش مرکزی
بناب 44
بوغداکندی 0
تهم 7
زنجانرود بالا 51
قلتوق 0
معجزات 13
زنجان 1007