شهرستان سلطانیه

شهرستان سلطانیه

شهرستان سلطانیه
بخش باغ حلی
قره بلاغ
گوزل دره
بخش مرکزی
سلطانیه
سنبل آباد