شهرستان سلطانیه

شهرستان سلطانیه

شهرستان سلطانیه
بخش باغ حلی
قره بلاغ 9
گوزل دره 0
بخش مرکزی
سلطانیه 18
سنبل آباد 11