شهرستان طارم

شهرستان طارم

شهرستان طارم
بخش مرکزی
آب بر
درام
گیلوان
بخش چورزق
دستجرده
چورزق