شهرستان طارم

شهرستان طارم

شهرستان طارم
بخش مرکزی
آب بر 5
درام 3
گیلوان 1
بخش چورزق
دستجرده 1
چورزق 0