شهرستان دامغان

شهرستان دامغان

شهرستان دامغان
بخش امیرآباد
تویه دروار 5
قهاب رستاق 8
قهاب صرصر 3
بخش مرکزی
حومه 449
دامنکوه 1
رودبار 3