شهرستان سمنان

شهرستان سمنان

شهرستان سمنان
بخش مرکزی
حومه 889