شهرستان ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر
بخش بزمان
آب رئیس 2
بزمان 2
بخش بمپور
بمپورشرقی 4
بخش مرکزی
ابتر 0
حومه 398
دامن 1