شهرستان خاش

شهرستان خاش
بخش ایرندگان
کهنوک 0
بخش مرکزی
اسماعیل آباد 15
سنگان 0
کارواندر 2
کوه سفید 3
پشتکوه 0
بخش نوک آباد
اسکل آباد 5
تفتان جنوبی 7
نازیل 2
گوهرکوه 0