بخش مرکزی

بخش مرکزی
اسماعیل آباد 15
سنگان 0
کارواندر 2
کوه سفید 3
پشتکوه 0