بخش مرکزی

بخش مرکزی
حرمک 28
چشمه زیارت 21
زاهدان 1578