شهرستان زهک

شهرستان زهک

شهرستان زهک
بخش جزینک
جزینک 0
خمک 1
بخش مرکزی
خواجه احمد 0
زهک 9