شهرستان سرباز

شهرستان سرباز
بخش سرباز
سرباز 2
سرکور 0
کیشکور 0
مینان 0
نسکند 0
بخش مرکزی
جکیگور 1
راسک وفیروزآباد 0
بخش پارود
مورتان 0
پارود 0
بخش پیشین
زردبن 0
پیشین 1