شهرستان قصرقند

شهرستان قصرقند
بخش تلنگ
تلنگ 0
شارک 0
بخش ساربوک
حمیری 0
ساربوک 0
بخش مرکزی
هلونچکان 5
هیت 10