شهرستان قصرقند

شهرستان قصرقند
بخش تلنگ
شارک
بخش ساربوک
حمیری
بخش مرکزی
هلونچکان
هیت