شهرستان میرجاوه

شهرستان میرجاوه
بخش ریگ ملک
تهلاب 0
ریگ ملک 0
بخش لادیز
تمین 0
جون آباد 1
لادیز 1
بخش مرکزی
انده 0
حومه 7