شهرستان نیمروز

شهرستان نیمروز

شهرستان نیمروز
بخش صابری
سفیدابه 1
قائم آباد 28
بخش مرکزی
ادیمی 1
بزی 0