شهرستان نیک شهر

شهرستان نیک شهر
بخش آهوران
کهیری 0
چانف 1
بخش بنت
بنت 1
توتان ومهمدان 0
دستگرد 0
بخش لاشار
لاشارجنوبی 1
لاشارشمالی 2
بخش مرکزی
مخت 34
مهبان 15
هیچان 100
چاهان 1