شهرستان هیرمند

شهرستان هیرمند

شهرستان هیرمند
بخش قرقری
اکبرآباد 0
قرقری 0
بخش مرکزی
جهان آباد 2
دوست محمد 2
مارگان 1