شهرستان چابهار

شهرستان چابهار
بخش دشتیاری
باهوکلات 0
سندمیرثوبان 1
نگور 1
بخش مرکزی
کمبل سلیمان 75
پیرسهراب 0
بخش پلان
پلان 0