شهرستان بوانات

شهرستان بوانات
بخش سرچهان
باغ صفا 2
توجردی 2
سرچهان 1
بخش مرکزی
باغستان 56
سیمکان 1
بخش مزایجان
سروستان 3
مزایجان 2