شهرستان جهرم

شهرستان جهرم
بخش خفر
خفر 2
راهکان 3
سفیدار 0
علی آباد 3
گل برنجی 1
بخش سیمکان
پشت پر 17
پل به بالا 2
پل به پائین 0
بخش کردیان
علویه 0
قطب آباد 9
بخش مرکزی
جلگاه 367
کوهک 1