شهرستان خنج

شهرستان خنج

شهرستان خنج
بخش محمله
باغان 1
محمله 1
بخش مرکزی
تنگ نارک 0
سیف آباد 55