شهرستان داراب

شهرستان داراب
بخش جنت
قریه الخیر 5
قلعه بیابان 4
بخش رستاق
رستاق 5
کوهستان 0
بخش فورگ
آبروشور 1
فورگ 2
بخش مرکزی
بالش 8
نصروان 1
هشیوار 49
پاسخن 3