شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین دشت
بخش ایزدخواست
ایزدخواست شرقی 0
ایزدخواست غربی 0
بخش مرکزی
خسویه 1
دبیران 0
زیرآب 21