شهرستان سپیدان

شهرستان سپیدان
بخش بیضا
بانش 0
بیضا 0
کوشک هزار 1
بخش مرکزی
خفری 6
شش پیر 2
کمهر 5
بخش همایجان
سرناباد 0
همایجان 17