شهرستان شیراز

شهرستان شیراز
بخش ارژن
دشت ارژن 5
قره چمن 2
کوه مره سرخی 5
بخش زرقان
بندامیر 0
رحمت آباد 0
زرقان 434
بخش مرکزی
بیدزرد 5
داریان 2
دراک 582
سیاخ دارنگون 0
قره باغ 161
کفترک 44
شیراز 2466