شهرستان فراشبند

شهرستان فراشبند

شهرستان فراشبند
بخش دهرم
دهرم 4
دژگاه 0
بخش مرکزی
آویز 44
نوجین 2