شهرستان فسا

شهرستان فسا
بخش ششده وقره بلاغ
ششده 0
قره بلاغ 1
بخش شیبکوه
فدشکوئیه 1
میانده 2
بخش مرکزی
جنگل 6
صحرارود 51
کوشک قاضی 422
بخش نوبندگان
نوبندگان 2