شهرستان قیروکارزین

شهرستان قیروکارزین

شهرستان قیروکارزین
بخش افزر
افزر
زاخروئیه
بخش مرکزی
فتح آباد
مبارک آباد