شهرستان لامرد

شهرستان لامرد
بخش اشکنان
شهرستان اشکنان 1
کال 0
بخش علامرودشت
خیرگو 0
علامرودشت 10
بخش مرکزی
حومه 11
سیگار 10
بخش چاه ورز
شیخ عامر 0
چاه ورز 0