شهرستان مرودشت

شهرستان مرودشت
بخش درودزن
ابرج
درودزن
رامجرددو
بخش سیدان
خفرک علیا
بخش کامفیروز
خرم مکان
کامفیروزجنوبی
بخش کر
گرمه
بخش مرکزی
رامجردیک
رودبال
کناره
مجدآباد
محمدآباد
نقش رستم