شهرستان مرودشت

شهرستان مرودشت
بخش درودزن
ابرج 9
درودزن 5
رامجرددو 2
بخش سیدان
خفرک علیا 4
بخش کامفیروز
خرم مکان 0
کامفیروزجنوبی 1
بخش کر
گرمه 3
بخش مرکزی
رامجردیک 5
رودبال 8
کناره 126
مجدآباد 2
محمدآباد 0
نقش رستم 4