شهرستان ممسنی

شهرستان ممسنی
بخش دشمن زیاری
دشمن زیاری 2
مشایخ 2
بخش ماهور میلانی
ماهور 27
میشان 0
بخش مرکزی
بکش دو 0
بکش یک 23
جاویدماهوری 0
جوزار 0
فهلیان 0