شهرستان نی ریز

شهرستان نی ریز
آباده طشک
آباده طشک 3
بختگان 2
حناء 1
بخش قطرویه
ریزآب 5
قطرویه 59
بخش مرکزی
رستاق 520
هرگان 4
بخش پشتکوه
دهچاه 6
مشکان 3