شهرستان کازرون

شهرستان کازرون
بخش جره وبالاده
جره 22
دادین 15
فامور 6
بخش خشت
امامزاده محمد 2
بورکی 6
بخش کنارتخته و کمارج
کمارج 7
کنارتخته 3
بخش کوهمره
دشت برم 24
کوهمره 10
بخش مرکزی
بلیان 12
دریس 31
شاپور 4
کازرون 292
بخش چنارشاهیجان
انارستان 2
سمغان 4