شهرستان آبیک

شهرستان آبیک

شهرستان آبیک
بخش بشاریات
بشاریات شرقی 2
بشاریات غربی 0
بخش مرکزی
زیاران 212
کوهپایه شرقی 8
کوهپایه غربی 7