شهرستان آوج

شهرستان آوج

شهرستان آوج
بخش آبگرم
آبگرم 0
خرقان شرقی 1
بخش مرکزی
حصارولیعصر 1
خرقان غربی 0
شهیدآباد 5