شهرستان بوئین زهرا

شهرستان بوئین زهرا
بخش دشتابی
دشتابی شرقی 0
دشتابی غربی 3
بخش رامند
ابراهیم آباد 5
رامند جنوبی 6
بخش شال
زین آباد 0
قلعه هاشم 2
بخش مرکزی
زهرای بالا 39
زهرای پائین 6
سگزآباد 3