شهرستان تاکستان

شهرستان تاکستان
بخش اسفرورین
اک 4
خرم آباد 3
بخش خرم دشت
افشاریه 2
رامند شمالی 2
بخش ضیاءآباد
دودانگه سفلی 6
دودانگه علیا 13
بخش مرکزی
قاقازان شرقی 7
قاقازان غربی 1
تاکستان 118