شهرستان قزوین

شهرستان قزوین
بخش الموت شرقی
الموت بالا 11
الموت پائین 6
معلم کلایه 4
بخش الموت غربی
دستجرد 2
رودبارشهرستان 20
رودبارمحمدزمانی 6
بخش طارم سفلی
خندان 5
کوهگیر 3
نیارک 2
چوقور 0
بخش کوهین
ایلات قاقازان شرقی 14
ایلات قاقازان غربی 10
بخش مرکزی
اقبال شرقی 19
اقبال غربی 79
قزوین 2009