شهرستان قم

شهرستان قم
بخش جعفرآباد
جعفرآباد 30
بخش خلجستان
دستجرد 9
قاهان 3
بخش سلفچگان
راهجرد شرقی 363
نیزار 17
بخش مرکزی
دهستان قمرود 87
قم 1900
بخش نوفل لوشاتو
فردو 7
کهک 11