بخش مرکزی

بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان قمرود 87
قم 1900